Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieska Karta”-2013

in Realizacja procedury
Poprawiono: 04 kwiecień 2016
Utworzono: 15 grudzień 2014
Odsłony: 2366

Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieska Karta”

 1. W 2013 roku do realizacji procedury „Niebieskiej karty” powołano 27 Grup Roboczych,
  w skład których wchodzili :
 • Pracownik socjalny – 27;
 • Policja – 27;
 • GKRPA – 19;
 • Oświata – 9
 • Kurator – 1
 • Psycholog – 6
 • Asystent rodziny – 7

Na wniosek przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w celu skuteczniejszej pracy grup roboczych, Burmistrz Sępopola 12 września podpisał 3 kolejne porozumienia z dyrektorami szkół
z terenu Gminy Sępopol ( Poniki, Dzietrzychowo, Wiatrowiec).

Łącznie odbyło się 91 spotkań GR.

 1. Liczba założonych w 2013 roku i przekazanych do przewodniczącego zespołu formularzy „Niebieska karta –A”- 34 z tego założone przez:
 • Policja - 24
 • MGOPS – 8
 • Oświata – 2
 • Ochrona Zdrowia – 0
 • GKRPA – 0-.
 1. Liczba wypełnionych „NK - C” – 34 z osobą dotknięta przemocą i „NK - D” – 34
  z osobą stosująca przemoc.
 2. Liczba kontynuowanej procedury „NK”, które założono w 2012 roku - 21.
 3. Łączna liczba rodzin objętych procedurą ”Niebieskiej Karty” – 46 .
 4. Liczba rodzin, którym więcej niż jeden raz zakładano „NK” – 6.
 5. Liczba zakończonych procedur „NK” – 32 (23 kontynuowane są w 2014 roku).

Wyszczególnienie liczby osób doświadczających przemocy z podziałem na płeć, w rozbiciu na karty założone w 2012r. gdzie procedura „Niebieskiej Karty” kontynuowana była w 2013 roku oraz założone „NK” w 2013:r.

2012>2013 rok

 • Mężczyźni – 1
 • Kobiety – 19
 • Dzieci – 1

W dwóch przypadkach sprawcami były dorosłe dzieci (synowie) a w pozostałych partnerzy

(tj. współmałżonkowie lub konkubenci).

W 12 wypadkach świadkami przemocy były dzieci.

2013 rok

 • Mężczyźni – 3
 • Kobiety – 24
 • Dzieci - 2

W siedmiu przypadkach sprawcami przemocy były dorosłe dzieci (6 synowie, 1 córka).
w dwóch wypadkach sprawcą przemocy był brat.

W 14 wypadkach świadkami przemocy były dzieci.

Działania wobec sprawców –

Łącznie w 2013 roku prowadzono 55 procedur „NK” w 46 rodzinach, w 40 przypadkach zastosowano działania wobec sprawców przemocy typu:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • leczenie odwykowe,
 • tymczasowe aresztowania,
 • zakaz zbliżania się,
 • rozmowy ostrzegawczo-motywacyjne itp.

W każdym z w/w przypadków koordynatorem Grupy Roboczej był pracownik socjalny pracujący w rejonie działania, z którego wpłynęła NK.

W roku sprawozdawczym odbyło pięć spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

 • 29 styczeń 2013
 • 08 marzec 2013
 • 14 czerwiec 2013
 • 12 wrzesień 2013
 • 10 grudzień 2013, protokóły ze spotkań są do wglądu w Ośrodku Pomocy
  w Sępopolu.

Poza spotkaniami Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się jednospotkanie z pracownikami socjalnymi w trakcie którego omówiono:

 • Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy;
 • Przedstawiono pytania pomocnicze do prowadzenia rozmów ze sprawcą przemocy.

W dniach 19-21 czerwiec pracownicy Urzędu Wojewódzkiego skontrolowali dokumentację Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych za okres 01 styczeń 2011 – 21 czerwiec 2013 rok. Wystąpienie pokontrolne przesłano dla Burmistrza Sępopola.

27 sierpnia 2013 roku do Kierownika Ośrodka i Burmistrza Sępopola wpłynęła skarga na działalność Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego i członka Grupy Roboczej (pracownika socjalnego) –po rozpatrzeniu skargę uznano za bezzasadną.

Szkolenia:

 1. 4 lipca 4 osoby (3 prac. socjalnych i jeden członek GKRPA uczestniczyli w konferencji „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć” organizowaną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania poruszającej tematy z obszaru przemocy w rodzinie.
 1. 22-23 październik – dwóch członków GR skorzystało ze szkolenia przeprowadzonego dla osób pracujących w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 1. 20 listopada zorganizowano szkolenie na terenie MGOPS w Sępopolu przy zaangażowaniu środków GKRPA . Osobą szkolącą był Pan Błażej Gawroński dyrektor MZ Profilaktyki
  i Terapii Uzależnień w Olsztynie , specjalista II stopnia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w szkoleniu uczestniczyło 6 pracowników socjalnych, 2 policjantów, 5 członków GKRPA, 2 asystentów rodziny, 5 przedstawicieli oświaty i 1 ksiądz.

Ważnym elementem w każdej dziedzinie jest profilaktyka. Wobec czego prowadzone były działania zmierzające do zapoznania, jak najszerszej grupy społeczności lokalnej, z tematem przemocy w rodzinie. Uwrażliwieniem na akty przemocy, reagowaniem, wspieraniem
i prowadzeniem działań w kierunku w eliminowania zjawiska przemocy. Dla osiągnięcia zamierzonych celów w szkołach prowadzono pogadanki i rozmowy z rodzicami i dziećmi, realizowano programy typu:

 1. . „Przyczyny zachowań agresywnych i rola rodziców w „uspołecznianiu” agresji”.
 2.    Więcej pomocy, mniej przemocy”
 3. Spotkania profilaktyczno- pedagogiczne:
 • Przekazano materiały edukacyjno- profilaktyczne dla rodziców „ O syndromie wyuczonej bezradności”.
 • „ Mądra władza rodzicielska”.
 • „ Rodzina – moja wartość, moje wsparcie”. Itp.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy w ramach realizacji projektu „Postaw na aktywność” prowadzono zajęcia ze specjalistami typu psycholog, prawnik, pedagog. Zatrudniono psychologa (20 godzin m-nie ), asystentów rodziny i w ostatnim kwartale prawnika.

W holu budynku MGOPS są wyeksponowane informacje, plakaty, ulotki i prace uczniów ze szkół z terenu naszej Gminy traktujące o zjawisku przemocy.

Ponadto materiały promocyjne tj. ulotki, plakaty, foldery przedstawiające zjawisko przemocy
w rodzinie były eksponowane na festynach rodzinnych organizowanych przez szkoły:

 • 19 maj – Poniki
 • 25 maj – Sępopol
 • 29 maj – Wiatrowiec

03 sierpnia podczas Festynu Integracyjnego „Postaw na aktywność” organizowanego przez MGOPS eksponowano w formie plakatów i rozdawano ulotki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.

28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Sępopolu odbył się I Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych – tu również eksponowano w formie plakatów i rozdawano ulotki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie a jednocześnie rozpropagowano ideę Białej Wstążki.

Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów. Dlatego też ważne jest by poszerzać skład zespołu o coraz to nowe osoby, instytucje

 

Po drugim roku pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępopolu, podtrzymuję stanowisko, że założenia ustawy są dobre, jednak realia pracy osób zaangażowanych znacznie ograniczają ich potencjał. Nadal dotyczy to obłożenia pracą zawodową, która pochłania praktycznie cały czas
w godzinach pracy a niejednokrotnie czas prywatny (np. wyprowadzanie dokumentacji po godzinach pracy). Podmioty, głównie te sprywatyzowane nie są zainteresowane