Zasiłek pielęgnacyjny

in Świadczenia rodzinne
Poprawiono: 01 luty 2016
Utworzono: 26 październik 2014
Odsłony: 3173

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł miesięcznie przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1.    niepełnosprawnemu dziecku;
2.    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3.    osobie, która ukończyła 75 lat.
4.    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1.    osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
2.    jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3.    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.


Jeżeli osoba w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ubiegający się o zasiłek powinien przedłożyć:
•    uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o zasiłek pielęgnacyjny
•    zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (dot. osób, które ukończyły 75 rok życia)
•    orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o:
 umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
 znacznym stopniu niepełnosprawności.