Prace społecznie użyteczne

in Prace społecznie użyteczne
Poprawiono: 24 listopad 2014
Utworzono: 24 listopad 2014
Odsłony: 2846

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 lipca 2011 r.w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 921)

Do prac społecznie użytecznych (PSU) może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Maksymalna ilość godzin, jaką można wypracować w ciągu tygodnia wynosi 10 godzin, w trakcie całego miesiąca 40 godzin. Stawka za godzinę pracy wynosi obecnie 8,10 zł. i wypłacana jest tylko za faktycznie przepracowane godziny.