Jednorazowa zapomoga

in Świadczenia rodzinne
Poprawiono: 26 październik 2014
Utworzono: 26 październik 2014
Odsłony: 3107

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka w kwocie 1000,00 zł przysługuje
•    matce,
•    ojcu,
•    opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli dochód rodziny ( sumę dochodów członków rodziny tj.; małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia,
a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia go opieką prawną lub faktyczną albo przysposobienia. Wniosek  złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.
Ubiegający się o zasiłek powinien przedłożyć:
•    dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę;
•    skrócony akt urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia dziecka;
•    zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
•    inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka,
•    zaświadczenia lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego z roku poprzedzającego okres zasiłkowy,
•    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
•    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowym.