Podstawa prawna

in Zespół interdyscyplinarny
Poprawiono: 15 grudzień 2014
Utworzono: 15 grudzień 2014
Odsłony: 2622

Zespół został powołany zgodnie z wymogami ustawodawcy (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Sępopol. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Sępopol i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
  z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 listopada 2011r.
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sępopol oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 3. Uchwała Nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 listopada 2008r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie.
 4. Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Sępopola z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 5. Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Sępopola z dnia 15 marca 2012r.
  w sprawie zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym
 6. Zarządzenie Nr 130/12 Burmistrza Sępopola z dnia 2 maja 2012r.
  w sprawie zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym.
 7. Zarządzenie Nr 295/13 Burmistrza Sępopola z dnia 30 września 2013r.
  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego..

18 października 2011r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta” (NK).

W ramach przypomnienia „Niebieska Karta” – to procedura mająca na celu rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Procedura „Niebieskiej Karty” została opracowana tak, by łączyć kompetencje służb oraz dążyć do współpracy w celu osiągnięcia lepszych efektów.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza A -  przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i niezwłoczne przekazanie (nie dłużej niż 7 dni) do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.