Pomoc społeczna - podstawa prawna

in Pomoc społeczna
Poprawiono: 29 kwiecień 2015
Utworzono: 26 wrzesień 2014
Odsłony: 2751

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U.  2013r., poz. 182  z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 712)

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r.,

Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.);

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.);

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43,

poz. 225 ze zm.);

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. Nr 180,

poz. 1493 ze zm.);

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.);

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 400);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 1442 ze zm.);

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata n2014-2020”

Ustawa z dnia 4 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dn. 9 października 1960 roku, Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.