INFORMACJA o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

in Dodatek węglowy
Poprawiono: 19 wrzesień 2022
Utworzono: 19 wrzesień 2022
Odsłony: 956

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Kierownik M-GOPS Sępopola zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca. Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. M-GOPS Sępopol złożył zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie. Brak wpływu tych środków do budżetu Gminy uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do budżetu gminy.

Kierownik M-GOPS Sępopol

Teresa Rodź