OGŁOSZENIE - dodatek dla gospodarstw domowych ( pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy)

in Dodatek węglowy
Poprawiono: 27 październik 2022
Utworzono: 23 październik 2022
Odsłony: 1038

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu, działając na podstawie Zarządzenia Nr 591/2022 Burmistrza Sępopola z dnia 19 września 2022 r. oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U.

z 2022 r. poz. 1697), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca. Wypłata dodatków dla gospodarstw jest zadaniem zleconym gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu złożył zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie. Brak wpływu tych środków do budżetu Gminy uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do budżetu gminy.

Kierownik M-GOPS w Sępopolu

Teresa Rodź