NABÓR NA STANOWISKO : ASYSTENT RODZINY

in Ogłoszenia o naborze
Poprawiono: 22 czerwiec 2023
Utworzono: 22 czerwiec 2023
Odsłony: 959

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny.

1. Wymagania niezbędne:

   Asystentem rodziny może być osoba, która :

1) posiada wykształcenie :

  1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

6) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle seksualnym z dostępem. ograniczonym

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera;

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, przepisów o ochronie danych osobowych;

3) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym;

4) cechy osobowościowe: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres, kreatywność, zrównoważenie;

5) preferowane: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności;

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7) motywowanie członków rodzin do podnosenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

15) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

17) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą i innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną;

18) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys ( CV );

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie świadectw pracy;

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (certyfikaty, dyplomy itp.);

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata, że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy);

9) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy);

10) oświadczenie, że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle seksualnym  z dostępem ograniczonym;

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

12) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.);

Uwaga: przedłożone dokumenty należy poświadczyć własnoręcznym podpisem.

5. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty ( w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta” ) należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu pokój nr 5 (sekretariat) w godzinach urzędowania Ośrodka ( 7.15 – 15.15 ) lub przesłać na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11- 210 Sępopol ul. Lipowa 1A w terminie do 10 lipca 2023r. ( liczy się data wpływu do Ośrodka do godziny 15.15 ).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku wyboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej: bip.mgops.sepopol.pl

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka w okresie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury rekrutacyjne. Po upływie powyższego terminu zostaną one zniszczone.  

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sępopolu

Teresa Rodź