Program Osłonowy„Teleopieka dla mieszkańców Miasta i Gminy Sępopol"

in Pozostałe
Utworzono: 01 lipiec 2021
Odsłony: 1476

Program osłonowy „Teleopieka dla mieszkańców Miasta i Gminy Sępopol”, zwany dalej „Programem”, jest programem mającym na celu zapewnienie lepszej pomocy osobom starszym, samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym, zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Sępopol.

 

Usługa teleopieki ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do telefonicznej opieki domowej, polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników usługi teleopieki.

W ramach realizacji Programu „Teleopieka dla mieszkańców Miasta i Gminy Sępopol” usługami zostanie objętych 10 osób w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

 

Podstawa prawna programu:

Podstawą realizacji Programu jest art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 1 10 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zgodnie z którym gmina może podejmować zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające
z rozeznanych potrzeb, w tym tworzyć i realizować programy osłonowe, mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

 

Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Program jest elementem polityki społecznej Miasta i Gminy Sępopol w zakresie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sępopol na lata 2016 - 2023. Nadrzędnym celem strategicznym jest poprawa jakości życia ludności gminy. Priorytetem jest spójny system wsparcia osób i rodzin a celem strategicznym jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej mieszkańców gminy oraz ich umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez:

- poprawę dostępu osób zależnych do usług społecznych,

- zmniejszenie poziomu zależności i poczucia bycia ciężarem dla bliskich,

- zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa,

- ograniczenie konieczności bycia w stałej gotowości osób najbliższych itp.

Teleopieka – będzie usługą realizowaną za pomocą opaski telemedycznej na nadgarstek dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki opasce senior będzie ciągle pod kontrolą ratowników w centrum alarmowym, którzy będą mogli podjąć natychmiastową reakcję na omdlenia, upadki, nieprawidłowe parametry życiowe, poprzez naciśnięcie przycisku SOS. Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową pomoc, przyczyni się do podniesienia komfortu życia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów. Podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, pozwoli na ich większą samodzielność i na dłuższe pozostanie w dotychczasowych środowiskach zamieszkania.

 

Podmioty realizujące program

Nadzór nad realizacją „Programu” sprawuje Burmistrz Sępopola. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu.

Do zadań MGOPS należy:

  1. planowanie wysokości środków finansowych na realizację „Programu”;
  2. diagnoza środowisk i grup społecznych, będących adresatami programu,
  3. przyznawanie i rozliczanie przyznanej pomocy,
  4. coroczne przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania „Programu” w rocznym sprawozdaniu z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy „Programu”

Teleopieka skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Sępopol, po 60 roku życia (wymóg Programowy), którzy z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność samodzielnego poruszania się lub inne obiektywne trudności wymagają wsparcia w tej formie.

Dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sępopol usługa jest nieodpłatna.

Realizacja „Programu” nie wymaga wydawania decyzji administracyjnych.

Użytkownicy użytkują w ramach teleopieki opaski telemedyczne na nadgarstek II generacji z tzw. „przyciskiem SOS” wraz z kartą SIM, która zapewni podopiecznemu możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem centrum telemonitoringu. Sprzęt do obsługi programu, jest łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej. Urządzenie posiada funkcję SOS i nawiązuje kontakt z centrum monitoringu. W ramach Teleopieki, usługodawca, z którym zostanie podpisana umowę na świadczenie usług teleopiekuńczych, zapewnia podopiecznemu całodobowy dyżur ratownika medycznego, którego zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z Podopiecznym. Pracownik centrum ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.

 

 

 

 

Finansowanie programu

 

Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy oraz dotacji udzielonej na ten cel z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Monitoring programu

 

Z realizacji „Programu” sporządzane będzie sprawozdanie ujęte w sprawozdaniu
z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu przedkładanym corocznie Radzie Miejskiej w Sępopolu.