Informacja

in Dopłata do czynszu
Poprawiono: 04 luty 2021
Utworzono: 02 luty 2021
Odsłony: 1290

DOPŁATY DO CZYNSZU

Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W terminie do 31 marca 2021 r. NAJEMCY lub PODNAJEMCY lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.  

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się
w oparciu o wniosek o dodatek mieszkaniowy opatrzony adnotacją o treści „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, należy spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. być wyłącznie najemcą lub podnajemcą,
 2. wnioskodawca - najemca lub podnajemca winien spełniać warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego,
 3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
 4. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r.,
 5. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Ze względu na fakt, iż katalog osób ewentualnie uprawnionych do dopłat do czynszu jest węższy niż uprawnionych do dodatku mieszkaniowego, przed złożeniem wniosku zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 89 761 32 20 lub 89 761 32 19 wew. 20, codziennie w dni pracy MGOPS w Sępopolu, w godzinach od 800 do 1400.

DOPŁATY DO CZYNSZU Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W terminie do 31 marca 2021 r. NAJEMCY lub PODNAJEMCY lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.  

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w oparciu o wniosek o dodatek mieszkaniowy opatrzony adnotacją o treści „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, należy spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. być wyłącznie najemcą lub podnajemcą,
 2. wnioskodawca - najemca lub podnajemca winien spełniać warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego,
 3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
 4. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r.,
 5. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłata do czynszu, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się :  

 1. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków tj. czy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz czy wnioskodawcy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu.

W przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z dopłata do czynszu, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Ze względu na fakt, iż katalog osób ewentualnie uprawnionych do dopłat do czynszu jest węższy niż uprawnionych do dodatku mieszkaniowego, przed złożeniem wniosku zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 89 761 32 20 lub 89 761 32 19 wew. 20, codziennie w dni pracy MGOPS w Sępopolu, w godzinach od 800 do 1400.

Druki do pobrania:

(dotyczy osób otrzymujących/ pobierających dodatek mieszkaniowy)