Informacje ogólne

in Dodatek energetyczny
Poprawiono: 14 maj 2015
Utworzono: 24 listopad 2014
Odsłony: 2789

DODATEK ENERGETYCZNY

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, zryczałtowany dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r, poz.966);
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, przy czym wysokość limitu wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r (M.P. z 2015 r. poz. 377) wynosić będzie:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09zł / miesiąc,
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40zł / miesiąc,
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48zł / miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 – go każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku. 

Dodatek energetyczny przyznawany jest w oparciu o wniosek, który po wypełnieniu, wraz 
z dołączoną:

 1. kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 2. decyzją przyznającą dodatek mieszkaniowy,
 3. tytułem prawnym do zajmowanego lokalu,

należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu, ul. Lipowa 1 A 11 -210 Sępopol, Pokój nr. 5