in Dodatek węglowy
Poprawiono: 27 październik 2022
Utworzono: 27 październik 2022
Odsłony: 1458

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępopolu, działając na podstawie Zarządzenia Nr 576/2022 Burmistrza Sępopola z dnia 19 sierpnia 2022 r. oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia   2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2000) zawiadamia:

Wypłata dodatków węglowych nie nastąpi w ustawowym terminie. Pierwsza transza środków przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę dodatków węglowych została wykorzystana.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Sępopol 26.10.2022

Kierownik M-GOPS w Sępopolu

Teresa Rodź

 

in Dodatek węglowy
Poprawiono: 27 październik 2022
Utworzono: 23 październik 2022
Odsłony: 1141

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu, działając na podstawie Zarządzenia Nr 591/2022 Burmistrza Sępopola z dnia 19 września 2022 r. oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U.

z 2022 r. poz. 1697), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca. Wypłata dodatków dla gospodarstw jest zadaniem zleconym gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu złożył zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie. Brak wpływu tych środków do budżetu Gminy uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do budżetu gminy.

Kierownik M-GOPS w Sępopolu

Teresa Rodź

 

in Dodatek węglowy
Poprawiono: 21 wrzesień 2022
Utworzono: 21 wrzesień 2022
Odsłony: 1362
Read More
in Dodatek węglowy
Poprawiono: 23 wrzesień 2022
Utworzono: 23 wrzesień 2022
Odsłony: 1480

Dnia 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Zadanie w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w art. 24 i art. 25 w/w ustawy realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu.

 

Read More